Privacy Policy


Buitengewoon de Geer,
gevestigd aan Hamseweg 1. 4101 NT te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://landgoeddegeer.nl/ 

Hamseweg 1 4101 NT
+31641202266 

Elin van Oort- van Beem is de Functionaris Gegevensbescherming van Buitengewoon de Geer Hij/zij is te  bereiken via info@landgoeddegeer.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Buitengewoon de Geer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online  activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden  zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@landgoeddegeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij  persoonsgegevens verwerken 

Buitengewoon de Geer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling  

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming 

Buitengewoon de Geer neemt zijn verantwoording op basis van geautomatiseerde  verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitengewoon de Geer) tussen zit.  Buitengewoon de Geer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Buitengewoon de Geer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 24 maanden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Buitengewoon de Geer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van  onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Buitengewoon de Geer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,  tablet of smartphone. Buitengewoon de Geer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze  zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen  onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te  kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat  gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we  je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer  opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser  verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het  recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen  de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buitengewoon de Geer en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou  genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking  van jouw persoonsgegevens sturen naar info@landgoeddegeer.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een  kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer  (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op  jouw verzoek . 

Buitengewoon de Geer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen  bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Buitengewoon de Geer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  info@landgoeddegeer.nl